Výuka na AVU

Pracovnice a pracovníci VVP AVU se podílejí na výuce teoretických předmětů v magisterském i doktorském studijním programu. Výuka je tak rozšířena o přednášky a semináře, které se úzce váží na realizovaný výzkum.

České umění 20. století

Přednášející: PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

Dvousemestrální cyklus přednášek seznamuje se základními proudy českého umění 20. století. Důraz je kladen na nejvýznamnější vývojové proměny, skupiny a osobnosti na naší výtvarné scéně. Součástí přednášky je prezentace výzkumu Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, které se zabývá rešerší nejdůležitějších pramenných dokumentů a textů vážících se k tomuto období. Studenti by měli získat nejen základní vědomosti o vývoji českého umění 20. století, ale i o jeho historickém kontextu. Přednáška se vedle řady osobností českého výtvarného umění a podrobného rozboru jejich díla chronologicky zaměří na tyto etapy: počátky moderního umění, český kubismus, meziválečná avantgarda, skupiny za druhé světové války, poválečné umění 1945 – 1948, socialistický realismus, osobnosti neoficiální scény 50. a 60. let, hlavní proudy umění 60. a 70. let, český informel, nová figurace, nová citlivost, konceptuální umění, normalizace a umění šedé zóny, nástup postmoderny, období transformace.

Dějiny a teorie umění – Seminář III.
,,umění – prostor – architektura“

Přednášející: Mgr. Terezie Nekvindová., Ph.D.

Přednáškový cyklus s těžištěm ve světovém a českém umění od 2. poloviny 20. století do současnosti, se zaměří na projevy výtvarného umění, které se pohybují na hraně umění a architektury. Umělci zejména v posledních letech s architekturou stále více pracují jako s motivem, intervenují do ní nebo přímo suplují práci architektů. Láká je přitom větší sociální dopad architektury i možnost komplexní práce s prostorem. Proto se přednášky zaměří i na formu instalace a médium výstavy. Diskutována bude také přímá spolupráce mezi umělci a architekty. V rámci cyklu studenti absolvují exkurzi do ateliéru některého z českých umělců. Předpokládá se aktivní účast na přednáškách, zpracování referátů a čtení vybraných textů v rámci semináře.

Proseminář

Přednášející: Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D.

Proseminář slouží studentům 1. ročníku k prvotnímu seznámení se školou, jejími pravidly i možnostmi. Po přivítání rektorem se jim postupně dostává základních informací o studijních povinnostech, zahraničních stážích, stipendiích, možnostech získání grantů ad. Studenti v rámci semináře aktivně poznávají školu a její budovy, součástí jsou exkurze do knihovny, technického oddělení, archivu, Školy architektury, Moderní galerie, Šalounova ateliéru pro hostujícího pedagoga, digitální laboratoře ad. Získají základní informace o historii školy, základní literatuře k umění 20. století a metodice psaní odborného textu. Diskutována je také otázka vlastní prezentace umělce prostřednictvím vedení portfolia. Pro udělení zápočtu je nutná alespoň 80% účast a vypracování vlastního portfolia.

VVP AVU 2024