Výzkum

VVP AVU, které se zaměřuje na základní i aplikovaný vědecký výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretaci českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, bylo dosud nositelem těchto výzkumných projektů:

2007–2011 / Výzkumný záměr MŠMT ČR

České umění v období post-socialistické transformace (1980–2005)
MSM6046144601

Předmětem pětiletého výzkumného záměru byl základní výzkum a interpretace klíčových momentů českého umění v transformačním období od osmdesátých let 20. století do současnosti s důrazem na mimoestetické a intermediální přesahy. Výsledky rešeršních a interpretačních prací byly průběžně dokumentovány a editovány v neustále doplňovaných on-line databázích a fyzickém archivu dokumentačního centra VVP AVU.

Hlavní výstupy:

2013 / Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty
Antologie klíčových textů k teorii a dějinám české a slovenské architektury od 70. let 20. století až do současnosti.

2012 / Vytváření dějin současného umění
Sympozium k výstavě Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

2012 / Mezi první a druhou moderností 1985–2012
Katalog výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

2012 / Mezi první a druhou moderností 1985–2012
Souborná výstava Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

2011 / České umění 1980–2010. Texty a dokumenty
Antologie textů a dokumentů k českému umění od 80. let 20. století až do současnosti se soustřeďuje na formativní momenty a procesy nedávné doby.

2010 / CO14 2003–2005
Publikace zahrnuje přednášky a veřejné prezentace vybraných umělců, uměleckých skupin a iniciativ, kurátorů i kritiků umění.

2008 / Sborník sympozia (A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy

2008 / (A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy
Sympozium o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století.

Edice VVP AVU
Edice se přednostně zaměřuje na překlady teoretických textů a původní práce, které poskytují širší interdisciplinární vhled do historického, politického a socio-kulturního pozadí porevoluční transformace ve středoevropském regionu.

2007–2011 / Výzkumný projekt MK ČR

České umění 80.-90. let – reflexe a dokumentace
DD07P03OUK001

Předmětem pětiletého výzkumného projektu bylo shromažďování textové a obrazové dokumentace k českému umění osmdesátých a devadesátých let 20. století a jejich následné kritické zpracovávání. Výsledky rešerše a interpretace byly průběžně dokumentovány a editovány v neustále doplňovaných on-line databázích a fyzickém archivu VVP AVU. V rámci projektu vycházelo odborné periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od roku 2009 recenzované.

Hlavní výstupy:

2011 / Mezi první a druhou moderností 1985–2012
Katalog výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

2011 / České umění 1980–2010. Texty a dokumenty
Antologie textů a dokumentů k českému umění od 80. let 20. století až do současnosti se soustřeďuje na formativní momenty a procesy nedávné doby.

On-line databáze videoarchivu VVP AVU
V květnu 2010 byla spuštěna on-line databáze videoarchivu VVP AVU (původně jako součást databáze současného umění i-datum.

Bibliobáze
Internetová databáze bibliografických údajů k českému umění 20. a 21. století.

1999–2004 / Výzkumný záměr MŠMT
Moderní a postmoderní umění po roce 1945

MSM 520000002
Předmětem šestiletého výzkumného záměru byl základní výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po druhé světové válce, s důrazem na reflexi dobového politicko-historického kontextu a se zřetelem k paralelnímu diskurzu světového umění. Výsledky rešeršních a interpretačních prací byly průběžně dokumentovány a editovány v nově vytvořené on-line databázi Bibliobáze a archivu VVP AVU.Výsledky badatelské práce byly postupně uplatňovány v národním i mezinárodním kontextu. VVP AVU bylo zapojeno do několika mezinárodních aktivit (NEW MOMENT) a výzkumných projektů (vektor, Gravity), jejichž prostřednictvím se snažilo uvádět lokální specifika českého umění do mezinárodních souvislostí.

Hlavní výstupy:

2007 / Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur Tschechischen Kunst 1938–1989
Překladový výběr ze souborné antologie textů k českému modernímu umění po roce 1938.

2001 / České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty
Souborná antologie textů jako základní studijní pramen ke studiu českého moderního umění, uměnovědné teorie a kritiky po roce 1938.

1999 / Sympozium – Programy a impulzy. České umění 1939–1999
Mezinárodní sympozium k tématu dějin a vývoje českého poválečného umění. Vydání sborníku k sympoziu.

Bibliobáze
Internetová databáze bibliografických údajů k českému umění 20. a 21. století.

VVP AVU 2024